Bony skarbowe

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Bony skarbowe

Bony skarbowe to zerokuponowe instrumenty finansowe emitowane przez skarb państwa, za pomocą których finansuje on swoje krótkoterminowe potrzeby budżetowe. Bony skarbowe są dla inwestora indywidualnego inwestycją mało atrakcyjną z dwóch powodów. Po pierwsze nie mogą ich nabyć na rynku pierwotnym, gdyż ten zarezerwowany jest wyłącznie dla banków. Po drugie wielkość dyskonta (zobacz – rentowność) tych papierów nie jest zbyt duża, gdyż ze względu na emitenta są one traktowane jako instrumenty wolne od ryzyka (zobacz -ryzyko). Mogą być ewentualnie rozpatrywane jako inwestycja w celu obniżenia ryzyka przy budowie portfela inwestycyjnego. W takim przypadku można nabyć bony skarbowe na rynku wtórnym, gdzie ich cena zależy od rynku. Należy jednak pamiętać, że bony skarbowe możemy traktować jako instrumenty wolne jedynie od ryzyka niedotrzymania warunków umowy, a wolne od ryzyka ceny wyłącznie w przypadku przedtrzymania ich do dnia wykupu.

Bony skarbowe powinny być jednak dla inwestora indywidualnego przedmiotem ogólnego zainteresowania. Jak zaznaczyłem powyżej, są one sprzedawane z dyskontem czyli różnicą między wartością nominalną bonu (w Polsce jest to 10 000 PLN), a bieżącą wartością rynkową. Dyskonto obliczamy wg wzoru:

D = N – P = N x (d/100) x (n/360)

gdzie:

  • D – kwota dyskonta
  • N – wartość nominalna
  • P – wartość rynkowa
  • d – roczna stopa dyskonta wyrażona w procentach
  • n – liczba dni od momentu zakupu bonu do maturity (dnia wykupu)

Kwota dyskonta przedstawia koszt jaki ponosi skarb państwa. Zależy ona w dużej mierze od sytuacji makroekonomicznej państwa. Uważna obserwacja tendencji na rynku bonów skarbowych powinna nam wię ułatwić dokonanie oceny makroekonomicznej państwa, a tym samym podjąć właściwe decyzje inwestycyjne.

Zobacz także interesujące frazy:

  • bony skarbowe 52 tygodniowe,
  • 52 tygodniowe bony skarbowe,
  • bony skarbowe 52 tygodniowe oprocentowanie,
  • bony skarbowe rentowność